2020

Představení Strategie 2030+ (prezentuje Radko Sáblík)

Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ, byl jmenován jedním z osmi členů expertní skupiny ustanovené ministrem školství, aby připravila obsah vize vzdělávání v českém školství pod názvem Strategie 2030+. Radko Sáblík byl garantem Strategického cíle 1, tedy vzdělávání pro profesní, osobní a občanský život, a částečně i Strategické linie 1, tedy změny obsahu a forem vzdělávání. Jeho vizí je seškrtat obsah probírané látky na polovinu, a ten zbytek procvičovat, opakovat a aplikovat, aby si poznatky žáci a studenti uložili do dlouhodobé paměti.

Prusa Research: Vymodelujte si vlastní klíčenku a vytiskněte ji na 3D tiskárně (pro úplné začátečníky)

Během workshopu si stručnou formou představíme jeden z praktických projektů, který později zvládnete s žáky snadno absolvovat během 90 minut. Jeho cílem je zprostředkovat úvodní praktickou zkušenost se všemi nedílnými aspekty 3D tisku, tedy s 3D modelováním, nastavováním parametrů tisku v tzv. sliceru a s obsluhou 3D tiskárny. Získáte učební materiály související s projektem, kterými se můžete inspirovat, nebo je rovnou využít ve výuce. Úspěšní absolventi si odnesou vlastní klíčenku :)

Co se skrývá na Půdě?

Adaptací půdy Městské knihovny v Poličce a realizací bezbariérového přístupu vznikla moderní učebna pro zájmové vzdělávání v oblasti výuky digitálních technologií a jazyků s dobrou dostupností pro všechny. Centrum technického vzdělávání Půda, které ve zkušebním provozu běží již od začátku školního roku, spustilo ostrý provoz v neděli 29.2.2020. Jako „paní z půdy“ (tak o mně mluví místní děti) bych vás k nám ráda pozvala na návštěvu, pobavila se o roli knihoven ve vzdělávání a v příspěvku přiblížila, co u nás najdete.

Jak ukrást diamant se SAM Labs

V rámci workshopu se seznámíme s některými komponenty sady SAM Labs a možností programování "v drátcích" na tabletu. Během workshopu se společně zamyslíme nad bezpečnostním systémem v muzeu.  Prostřednictvím Sam Labs sady si vyzkoušíme nasimulovat různé scénáře, ke kterým by při narušení bezpečnosti mohlo dojít.  Zamyslíme se i nad tím, jak zlepšit bezpečnostní systém jako takový. Přijďte se ponořit do role strážců a lupičů. Vyzkoušejte si, jak je těžké bezpečnostní systém nejen obejít, ale i vytvořit. 
 

Diagnostická laboratoř čtení ReadLab

V kvalitě čtenářského výkonu a čtenářské gramotnosti existují mezi žáky významné rozdíly. Je to dáno dobou, která je charakteristická digitalizací a preferováním komunikace po síti před komunikací face to face.Při efektivní výuce čtení je zapotřebí hodnotit jak jeho průběh, tak úroveň zvládnutí čtenářské techniky, tzn. čtenářský výkon žáka.  Vzhledem k tomu, že i v mezinárodních výzkumech je za nedělitelnou složku čtenářských dovedností pokládáno žákovo porozumění čtenému textu, ověřujeme tuto dovednost i v naší výzkumné laboratoři.

Robotika pro každého (prezentuje Jiří Jeništa)

Dávno neplatí, že robotika = programování a patří do hodin informatiky a je to jen pro kluky. Důležitější, než znalost programovacího jazyka je rozvoj informatického a logického myšlení a dalších kompetencí. Samozřejmě pomáhá žákům rozvíjet schopnosti digitální, ale především také další klíčové kompetence: kreativitu, kritické myšlení, komunikaci a kooperaci. Tedy dovednosti, které jsou a budou potřebné pro obstání ve světě 21. století Robotice se dá věnovat v kroužcích a klubech, ale také ji lze implementovat do různých předmětů.

Pohled do blízké budoucnosti přes VR brýle (prezentuje Jiří Jeništa)

Realita není plochá. Není žádný důvod zůstávat u standardní 2D projekce. Technologie 3D, VR a AR zobrazení již nemusí být doménou nejbohatších světových firem. Virtuální a rozšířená realita umožňuje, aby se žáci s daným tématem více sblížili a lépe pochopili věci, které jsou hůře představitelné. Účastníci workshopu se dozví, jaké jsou možnosti VR a AR pro školní prostředí. Jak lze VR brýle použít společně např. se 3D tiskárnou nebo 3D scannerem.  Podívejte se do blízké budoucnosti přes VR brýle!

 

Robotické stavebnice

Robotické hračky (ozoboti, Bee-boti apod.) jsou v dnešní době jednou z cest, jak začít u dětí budovat vztah k technice a robotice už na 1. stupni základní školy. Ale je třeba u nich neustrnout a jít dál. Robotické stavebnice mají oproti robohračkám další přidanou hodnotu – podporují manuální zručnost, kreativitu a týmovou spolupráci, která je v dnešní době jednou ze základních kompetencí důležitých k uplatnění na pracovním trhu. Robotické stavebnice také plně umožňují STEAM (spojení vědy, technologií, inženýrství, umění a matematiky) výuku v praxi.

Polytechnika rozvíjí potenciál žáků a studentů

Možností, jak polytechnické vzdělávání zařadit do vzdělávacího procesu, je opravdu hodně. Jednou z cest je robotika, ale dávno neplatí, že robotika = programování a patří do hodin informatiky. Důležitější než znalost programovacího jazyka je rozvoj informatického a logického myšlení a dalších kompetencí. Robotice se dá věnovat v kroužcích a klubech, ale také ji lze implementovat napříč běžnými předměty. A nezapomínejme i na STEAM výuku a přírodní vědy.