Centra Elixíru do škol a kolegiální vzdělávání učitelů od MŠ po SŠ

Typ příspěvku

Abstrakt

Představena bude síť regionálních center vedených zkušenými učiteli, kde se učitelé scházejí jedenkrát měsíčně. Učí se, jak udělat výuku pro žáky aktivnější a zajímavější, vyměňují si nápady a zkušenosti. K tomu přistupují další aktivity (každoroční konference, akce pro vedoucí center, vydání sborníku a publikování dopadů center ve výuce v online galerii Elixíru). V začátcích šlo o výuku fyziky, pro tu dosud existuje nejvíc center. Aktivně funguje již také 8 center pro rozvoj digitálních kompetencí učitelů a pro výměnu zkušeností učitelů informatiky. Dochází k podpoře učitelů jak začínajících, tak zkušených. Setkávání v regionálních centrech buduje komunitu, v níž si učitelé vyměňují zkušenosti, získávají nové nápady a inspiraci. Přijďte se s Elixírem seznámit a ochutnat z akcí jednotlivých center.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast