přednáška

Aktuální trendy ve virtuální realitě (prezentuje Jakub Stejskal)

Prezentující/autoři: 
správce obsahu
Typ vystoupení: 
přednáška

Jakub Stejskal z Asociace virtuální a rozšířené reality a současně i pořadatel festivalu virtuální a rozšířené reality Czech VR Fest promluví o možnostech využití virtuální reality v různých odvětvích a zaměří se na nynější počiny v průmyslu, edukaci či v medicíně. Popovídá o novinkách světa VR, jakými jsou například brýle Acer Mixed Reality. Nakonec představí i aktuální projekty Asociace, od rehabilitace pacientů s míšní lézí za pomocí virtuální reality k chystané učebně virtuální reality, která bude otevřena ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým.

Jak vytvořit moderní, přehledný a navštěvovaný školní web (prezentuje Petra Procházková)

Prezentující/autoři: 
správce obsahu
Typ vystoupení: 
přednáška

Úvod do problematiky použitelnosti webů a zásad při publikaci na internetu se zaměřením na sdílení obsahu na sociálních sítích a optimalizaci pro internetové vyhledávače a zejména návštěvníky. Aneb jak publikovat obsah na školních a jiných webech tak, aby ho posléze někdo na internetu našel. Tipy a rady, jak posléze zajistit, aby si vaše sdělení návštěvníci stránky přečetli a naplnili vaše očekávání – kontaktovali vás, sdíleli obsah dále, přidali komentář, vyplnili formulář atd.

 

Prezentuje Petra Procházková, Stawebnice

Jak procvičovat, aby učivo za pár dní nevyprchalo?

Prezentující/autoři: 
Petr Jarušek
Typ vystoupení: 
přednáška

Typický student po písemce většinu látky zapomene. Co s tím můžeme udělat?
Ve spolupráci s výzkumnou skupinou na FI MU vyvíjíme systémy na procvičování, které s tímto jevem bojují. 
Vědecké studie ukazují, že procvičování látky je efektivnější způsob zapamatování učiva než řada jiných přístupů. Opakování je pak druhým důležitým faktorem.

Elixír do škol a podpora digitálních technologií (prezentuje Petra Prošková)

Prezentující/autoři: 
správce obsahu
Typ vystoupení: 
přednáška

Cílem prezentace je představení projektu organizace Elixír do škol, který cílí na budování kapacit učitelů přírodních věd a digitálních technologií prostřednictvím sdílení zkušeností a informací v síti center kolegiálního sdílení v regionech České republiky. Zvláštní pozornost je věnována inovativním výukovým metodám jakými jsou badatelský a experimentální přístup a jejich přirozené začlenění do struktury výuky na základních a středních školách.

 

Prezentuje Petra Prošková, Elixír do škol

 

neBezpečné chování na sociálních sítích (prezentuje Jan Kolouch)

Prezentující/autoři: 
správce obsahu
Typ vystoupení: 
přednáška

V rámci prezentace budou představena rizika spojená s pohybem uživatelů v rámci sociálních sítí, a dalších služeb, v nichž jako uživatelé zanecháváme stopy. Právě zejména díky sociálním sítím je sběr dat o uživatelích a jejich profilování velmi zjednodušené a de facto umožňuje útočníkovi vytipovat si oběť z „pohodlí domova“.

V přednášce budou představeny čtyři projekty zaměřené na rizika spojená s využíváním sociálních sítí. Prezentace představí výsledky jednotlivých projektů, jakož i doporučení pro uživatele.

 

Výučba informatiky na slovenských základných školách s využitím eUčebníc

Prezentující/autoři: 
Eva Uličná
Prezentující/autoři: 
Martina Chalachánová
Typ vystoupení: 
přednáška

Pred tromi rokmi došlo na Slovensku k výraznej zmene štátneho vzdelávacieho programu v predmete informatika. Jeho časová dotácia je za 9 rokov 6 hodín a aj keď toto číslo ešte stále nie je dostačujúce, dáva podstatne väčší priestor na výučbu algoritmizácie a programovania, rôznych štruktúr, práce s informáciami apod. Ako bývalé učiteľky informatiky sme veľmi dobre poznali každodenný zápas učiteľa s nedostatkom učebníc, podporných materiálov, resp. s ich aktuálnosťou.

Robotické hračky ve výuce

Prezentující/autoři: 
Petra Vaňková
Prezentující/autoři: 
Lenka Pítrová
Typ vystoupení: 
přednáška

Robotické hračky představují v současnosti samostatně se rozvíjející odvětví technologií prvotně bez zamýšlené implementace do edukačního procesu. Nicméně s přicházejícími změnami edukačních požadavků s důrazem na informační a algoritmické myšlení se dostávají do výchovně vzdělávacího procesu již od mateřských škol. Některé z níže představených robotických hraček umožňují využití i na středních školách.

Jak budou vypadat a kde se vezmou učebnice informatiky podle nových RVP

Prezentující/autoři: 
Jiří Vaníček
Typ vystoupení: 
přednáška

Autor příspěvku je garantem celostátního projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení, v němž partneři ze všech pedagogických fakult ČR v letech 2017-2020 připravují nové vzdělávací materiály a systém školení učitelů informatiky, a to včetně 1. stupně ZŠ a MŠ. Informatika je tu vnímána nikoliv jako obsluha počítače, ale jako obor všeobecného vzdělávání, rozvíjející mentální a kognitivní vlastnosti jedince, podobně jako to dělá matematika a přírodní vědy.

Propojené světy aneb střípky z DigiKoalice

Prezentující/autoři: 
Petr Naske
Typ vystoupení: 
přednáška

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa zřizovaná ve spolupráci MŠMT a NÚV, ve které je k 28. únoru 2018 83 členů (firem, škol, neziskových organizací, orgánů veřejné správy a dalších) pravidelně organizuje odborná setkání ke konkrétním tématům a prioritám v rámci digitálního (celoživotního) vzdělávání a aktivit všech členů platformy. Předsedou platformy je zmocněnec pro digitální vzdělávání Ing. Ivan Pilný. Ve vstupu bude shrnut plán pracovních skupin DigiKoalice, prezentované příklady dobré praxe a projekty jednotlivých členů platformy.  

Od kancelářských aplikací k algoritmizaci a programování

Prezentující/autoři: 
Lenka Suchánková
Typ vystoupení: 
přednáška

V současné době v rámci STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 probíhají snahy o posun výuky od kancelářských aplikací k algoritmizace a programování již na základní škole. Vede to mimo jiné k diskusím nad přiměřeností představ při stále nízkém počtu hodin zejména na základních školách. Řadu nápadů se daří prosazovat např. díky nadšencům, kteří učí už malé děti algoritmizovat pomocí robotů, přičemž nejde o pouhé zvládnutí algoritmizace, ale o rozvoj logického myšlení.

Syndikovat obsah