Inkubátor inovatívnych učiteľov a budúcich učiteľov

Prezentující/autoři: 
Beata Brestenska
Typ vystoupení: 
přednáška

Rozvoj znalostnej společnosti si vyžaduje principiálne zmeny v školskom systéme. Inovácie a kreativita sú fenomény moderného vzdelávania. Inovatívny učiteľ je nová výzva v príprave budúcich učiteľov. .Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislve realizujeme projekt "Inkubátor inovatívnych učiteľov", pomocou ktorého vytvárame databázu inovatívnych učiteľov zameranú hlavne na učiteľov prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ. V príspevku chceme prezentovať skúsenosti z projektu, ktoré poukazujú na význam a potrebu prepojenia práce učiteľov základných, stredných a vysokých škôl a potrebu vytvorenia „Odbornej sociálnej siete“ s novými komunikačními nástrojmi pre učiteľov. Predstavíme aj nový koncept prepojenia formálního a neformálního vzdelávania budúcich učiteľov a učiteľov z praxe, ktorý sme začali  realizovať na Univerzite Komenského v tomto akademickom roku s podporou IT sektoru v Inkubátore inovatívnych učiteľov Microsoft.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0