Počítač ve škole 2006

Využití a tvorba výukového software a informačních zdrojů ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

LUBOMÍR ŠÁRA

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim; e-mail: zslukaviceatseznam [dot] cz

Projekt jsme zaměřili na učivo o České republice, které je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve 4. a 5. ročníku základních škol.

Dějepis s interaktivní tabulí

Aleš Kříž

ZŠ Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě, e-mail: zakladní.školaatzs2 [dot] nmnm [dot] cz

Současná moderní společnost si žádá schopnosti ovládat, používat a hlavně využívat výpočetní techniku, technologický trend míří nezadržitelně kupředu a neměl by být opomenut ani na základní škole. Proto je snahou naší školy poskytnout žákům v tomto oboru dostatečné množství informací a dovedností, které by dokázali samostatně uplatnit v praktických situacích v životě.

Zeměpis Chebska s ICT

ANTONÍN JALOVEC

Gymnázium Cheb, Nerudova 7, 350 40, Cheb, e-mail: jalovecatgymcheb [dot] cz

Zeměpis místní oblasti je jednou ze stěžejních kapitol RVP ZV i RVP GV. Bohužel řada vyučujících zeměpisu nevěnuje tomuto tématu dostatečnou pozornost, i když právě na místním regionu lze žákům nejlépe demonstrovat důležité zeměpisné vztahy a souvislosti. Absenci výukových materiálů o zeměpisu Chebska jsem se rozhodl vyřešit v rámci projektu SIPVZ "Zeměpis Chebska".

Využití výpočetní techniky v tématu "Mechanické kmitání a vlnění"

RENATA ZÝKOVÁ, LUDMILA CIGLEROVÁ, MARTINA PROCHÁZKOVÁ, ONDŘEJ KASAN

Gymnázium Voděradská,Voděradská 2,100 00 Praha 10 - Strašnice, e-mail: zykovaatgymvod [dot] cz

Náš projekt jsme zaměřili na téma Mechanické kmitání a vlnění, protože je to jedna z obtížnějších kapitol středoškolské fyziky. Problémem je zejména souvislost kmitání oscilátoru s pohybem bodu po kružnici, dále např. představa podélného vlnění apod. Jednou z částí projektu bylo vytvoření programu Kmitání.

Využití počítače ke studiu pohybů kolem nás

JAROSLAV MORBACHER1, MGR. MIROSLAV KUBERA2

1 Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, 616 00 Brno; e-mail: morbacheratgml [dot] cz

Využití multimediální techniky na ZŠ při přípravě na výuku a ve výuce samotné

JIŘÍ ŠTĚPÁN

Základní škola Kopřivnice, Alšova 123, 742 21 Kopřivnice; e-mail: ji [dot] stepanatseznam [dot] cz (ji [dot] stepanatseznam [dot] cz)

V minulém roce jsem v rámci přednášky nastínil možné využití multimediální techniky při výuce na projektech nazvaných Rozhovory a Dnes učím já. V práci na projektech i nadále pokračujeme, představím vám dva další projekty, na nichž si žáci vyzkoušeli zase jiné dovednosti - Teleshopping a Reportáž.

TVORBA rozličných ŠVP z prostředků ICT

JAN ČIPERA, MICHAL DVOŘÁK, PETR CHLUBNA, PAVEL TEPLÝ

Katedra učitelství a didaktiky chemie, PřFUK v Praze, e-mail: ciperaatnatur [dot] cuni [dot] cz

Příspěvek je věnován využití prostředků vzniklých prostřednictvím ICT pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Smyslem tohoto referátu bude uvést základní informace o využití multimediálních prostředků vytvořených prostřednictvím ICT pro tvorbu rozličných ŠVP chemie pro základní a pro střední školy.

Robolab ve výuce fyziky

MAGDA DOSTÁLOVÁ

Gymnázium Jeseník, Komenského 281, Jeseník 790 01

ANTONÍN JAVŮREK

Gymnázium Jeseník, Komenského 281, Jeseník 790 01, e-mail: javurekatgymjes [dot] cz

Cílem našeho projektu bylo mezipředmětové propojení výuky fyziky a informatiky v nižších ročnících víceletého gymnázia s využitím systému RoboLab. Využili jsme naše zkušenosti s tímto vzdělávacím systémem a rozšířili je o senzorické měření fyzikálních veličin s využitím autonomního mikropočítače při řešení laboratorních úloh ve fyzice.

Možnosti využití programů firmy Dosli

JAROMÍR JUŘEK

Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň, Škroupova 13, 301 00 Plzeň; e-mail: isszskolaatseznam [dot] cz

S programy typu Dotest a EduBase jsem se poprvé seznámil shodou okolností na akci, která byla obdobná té dnešní. Jednalo se o konferenci - tehdy Počítač na základní škole, pořádané ve Žďáru nad Sázavou v roce 1999, kde měla firma Dosli své zastoupení.

Modul P SIPVZ - Zeměpis a ICT

PAVEL TAIBR

Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci, Partyzánská 530/3, Liberec XI, 460 11, e-mail: taibratatlas [dot] cz

Přesně před rokem byl na této konferenci představen nový oborový modul řady P SIPVZ "Zeměpis a ICT. Modul seznamuje s možnostmi nasazení počítače jako učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních, středních a vyšších odborných školách.

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2006.
Syndikovat obsah